กู้เงินคนพิการ


กู้เงินคนพิการสำหรับผู้เดือดร้อนล่าสุด
รายได้ - เงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
จำนวนดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ - อายุ 20 ปีขึ้นไปอัพเดตข่าว กู้เงินคนพิการ สินเชื่อเพื่อคนพิการล่าสุด สมัครได้ที่ไหน เมื่อไหร่ 2567

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำโครงการสินเชื่อคนพิการ 2567 และเป็นกองทุนเงินกู้ยืมสำหรับคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการในการไปใช้เป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพโดยมีโดยมีวงเงินกู้ 60,000 ถึง 120,000 บาท มีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปีโดยสินเชื่อกู้เงินคนพิการสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป 

ข่าวการอนุมัติเงินฉุกเฉินคนพิการ 64 คืออะไร 

สำหรับโครงการสินเชื่อคนพิการ 2567 เป็นการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผ่านการกู้เงินคนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการที่ต้องการทุนในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ โดยมีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดรายละไม่เกิน 60,000 บาทหรือรายละไม่เกิน 120,000 บาท โดยพิจารณาเป็นรายๆไป หรือหากเป็นผู้กู้รายกลุ่มจะมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระกู้เงินคนพิการ 5 ปี โดยไม่มีการเก็บดอกเบี้ยนั่นเอง ซึ่งสินเชื่อตัวนี้จะต้องมีผู้ค้ำประกันประกอบการขอสินเชื่อด้วย 

เงื่อนไขใครสามารถกู้เงินคนพิการได้บ้าง 2024

สำหรับโครงการสินเชื่อผู้พิการล่าสุด จะเปิดให้สมัครสินเชื่อคนพิการธนาคารกรุงไทย สินเชื่อคนพิการธนาคาร ธกส ให้กับกลุ่มผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยมีคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครกู้เงินคนพิการ ได้แก่ 

กลุ่มผู้พิการ 

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • ต้องการกู้เงินคนพิการไปสำหรับประกอบอาชีพ
 • มีความสามารถในการประกอบอาชีพได้
 • บรรลุนิติภาวะและมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ในท้องที่ที่ยื่นคำกู้
 • ไม่มีประวัติเสียหายจากการกู้เงินจากกองทุน หรือถ้ามีหนี้กับกองทุนต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 • มีความสามารถในการชำระเงินกู้ได้ 

กลุ่มผู้ดูแลผู้พิการ 

 • ได้รับการรับรองจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการหรือมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ 
 • ต้องการกู้เงินคนพิการไปสำหรับประกอบอาชีพ 
 • บรรลุนิติภาวะและมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ในท้องที่ที่ยื่นคำกู้
 • ไม่มีประวัติเสียหายจากการกู้เงินจากกองทุน หรือถ้ามีหนี้กับกองทุนต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 • มีความสามารถในการชำระเงินกู้ได้ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

กลุ่มผู้กู้ยืมรายกลุ่ม 

 • เป็นกลุ่มผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมของผู้พิการ โดยต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน 
 • มีหลักฐานเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 • สมาชิกในกลุ่มต้องผ่านการอบรมอาชีพอยากได้อย่างหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 • ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากองค์กรด้านคนพิการ 
 • มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มที่ชัดเจน 
 • จำเป็นจะต้องมีคำว่ากลุ่มในการประกอบชื่อเพื่อยื่นขอกู้เงินคนพิการ 
 • มีสถานที่ทำการแน่นอน 

ลงทะเบียนกู้เงินคนพิการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไร 2024

เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ สำหรับเอกสารในการประกอบยื่นคำขอกู้เงินคนพิการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ www.dep.go.th ลงทะเบียนคนพิการ โดยสำหรับขั้นตอนการสมัครสินเชื่อคนพิการสามารถทำได้โดยไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยกรุงเทพฯติดต่อที่ กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดที่ตัวเองอาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดต่างๆหรือโทร 02-106-9300 หรือ 02-106 9327-13 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้