กู้เงินก้อนออมสิน


กู้เงินก้อนออมสินสำหรับทำธุรกิจในปี 65
รายได้ - ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนดอกเบี้ย - ไม่เกิน 12% ต่อปี
อายุ - อายุ 20 ปีขึ้นไปกู้เงินก้อนออมสิน ผ่านสินเชื่อสร้างงานสรน้างอาชีพ ยืมเงินด่วนยุคโควิด 2024

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แม้จะยังมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องยอมรับเราคงจะต้องปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับมันให้ได้ในระยะยา วซึ่งส่งผลให้เราจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการเงินสำรองไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งการกู้เงินก้อนออมสินป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยทำให้คุณมีความมั่นคงและสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ต้องการเงิน 1 ล้านออมสิน สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มต้นประกอบอาชีพเป็นของตัวเองในยุคโควิดแบบนี้นั่นเอง

สินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ คืออะไร 

สินเชื่อกู้เงินก้อนออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นสินเชื่อจากธนาคารออมสินที่จัดอยู่ในประเภทสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพหรือช่วยเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปล่อยกู้เงินก้อนออมสินให้กับผู้ที่เริ่มต้นประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินก้อนด่วน โดยแบ่งออกมาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 • ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพงานช่างทุกประเภท อาทิ ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ หรือช่างเสริมสวยตัดผม โดยต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจากหน่วยงานที่ผ่านการอบรม
 • ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพที่ไม่ใช่ช่าง อาทิ ขายของออนไลน์ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ การจัดดอกไม้ โดยต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจากหน่วยงานที่ผ่านการอบรม 
 • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถตู้ รถรับจ้างขนส่ง โดยต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ 
 • ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีสถานที่จำหน่ายและสถานที่บริการแน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งแฟรนไชส์ โชห่วย ร้านนวดแผนไทย อู่ซ่อมรถ ร้านสปา โดยต้องมีทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ 

เงื่อนไขกู้เงินก้อนออมสินสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีอะไรบ้าง 

สินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินตัวนี้ จัดเป็นสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว โดยมีอัตราดอกเบี้ยออมสินกู้เงินร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยเป็นดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา มีระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 5 ปีหรือ 60 งวด โดยจะมีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก มีวงเงินให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายโดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 

 • กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพช่างและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท
 • กลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะและผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท 
 • กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน  วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

สินเชื่อตัวนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการประกอบอาชีพและต้องการกู้เงินก้อนออมสินเพื่อไปเป็นทุนต้องการเงินออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 นั่นเอง

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพกู้เงินก้อนออมสิน มีอะไรบ้าง 

สินเชื่อออมสินกู้เงินตัวนี้ จะไม่สามารถใช้เป็นสินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์หรือสินเชื่อเช่าซื้อได้ โดยผู้สมัครจะต้องทำการยื่นขอสินเชื่อกู้เงินก้อนออมสินผ่านธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าวงเงินจะหมดโครงการ โดยมีเอกสารประกอบการขอสินเชื่อดังนี้ 

 • สำเนาประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรยืนยันการอบรมอาชีพ (กลุ่มช่างและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ช่าง)
 • ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (กลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะ) 
 • เอกสารประมาณรายรับรายจ่ายของธุรกิจแฟรนไชส์ (กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์) 
 • บัญชีรายรับรายจ่ายของสถานประกอบการย้อนหลัง 6 เดือน (กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ 

โดยสินเชื่อกู้เงินก้อนออมสินเป็นสินเชื่อที่ต้องมีหลักประกันในการกู้ โดยจะต้องยื่นหลักฐานของบุคคลค้ำประกันประกอบมาด้วย โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ หรือหากกรณีต้องการกู้เงินออมสินโดยไม่ใช้หลักประกัน จะสามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100,0000 บาท เท่านั้น โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขา 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้